ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS
NYILATKOZAT

Kurucz Petra ev. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.installacio.com (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzákapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért a Weboldal használata előtt figyelmesen elolvasandó!

Az oldal böngészésével és a megrendelés leadásával Felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeimet és az adatkezelési elveket.
Amennyiben látogatóként böngészed és használod az oldalamat, adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Az adatokat Weboldal a működés ideje alatt tárolja. Amennyiben hamarabb szeretnéd, hogy töröljem a megadott adataidat (mely akár hírlevél feliratkozás, szolgáltatás- vagy termékek megrendelése céljából adod meg), kérlek ezt írásban jelezd felém az [email protected] e-mailre küldött levélben levélben.

A szolgáltatás, vagy termék megrendeléséhez regisztráció nem szükséges.
Adataidat honlapom kizárólag a szolgáltatás vagy termék megrendelésének teljesítése céljából (beleértve a tárhelyszolgáltatóm szerverére a megrendelt termék – fotók – ideiglenes feltöltését), hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából kezelem. Fotókat Weboldalon, illetve közösségi oldalaimon kizárólaglevélben történő egyeztetés, megkötött megállapodás vagy szerződéskötést követően publikálok. Az adatokat és a fotókat harmadik félnek nem adom ki, kivéve külön engedélykérésre, illetve a velem szerződött partnereknek, pl. posta, futárszolgálat. Az adatokat partnereim nem jogosultak harmadik félnek továbbadni, kizárólag a csomagok célba juttatásának érdekében vagy a címzettek értesítése céljából használják.
Weboldal adatait kizárólag Adatkezelő kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra, termékekre, oktatásra vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partner megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

Felhasználók által megadott adatok kezelése és annak célja:

 • a fotós szolgáltatás árajánlatának kiadásához bekért személyes adatok: név, email cím, telefonszám,
 • a fotós szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: név, email cím, telefonszám, lakcím és/vagy számlázási cím, postázási cím,
  személyi igazolvány szám (Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is),
 • terem bérlés esetén: név, email, cím, telefonszám
 • blogbejegyzéshez történő hozzászólás írásakor szükséges adat: keresztnév, email cím,
 • workshopban vagy egyéb rendezvényen résztvevő személyek esetében: név, email cím, számlázási adatok,
 • A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség elérhetőségeimen történő lemondással lehetséges. Az adatok törlése a törlési igénytől számított 2 munkanapon belül hteljesül.

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az
adatokat a következő célokra:

 • kapcsolatfelvétel szolgáltatás igénybevételéhez, árajánlat kiadásához, konzultációhoz, tájékoztatáshoz,
 • [email protected] e-mail címeken leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és bérlések, a megrendelt termék Felhasználó részére történő
  kézbesítése, Felhasználókkal történő kapcsolattartás,
 • Weboldal használatával kapcsolatos esetleges viták rendezése,
 • elektronikus hírlevelek küldése, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Weboldalon és a helyszínen történő adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.
 • Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg Weboldalon és a helyszínen. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen
  történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.
A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó
hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Statisztikai adatok

Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és
alátámasztott esetben adja át hatóság részére. Weboldal által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/ weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Információk tulajdonjoga Adatkezelő kijelenti, hogy a www.installacio.com weboldalt, az egyes aloldalakon látható információkat Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A www.installacio.com oldalairól származó

információk, fotók, cikkek engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal,
képekkel kapcsolatos minden további jogomat, Kurucz Petra ev. – mint Adatkezelő – fenntartom, és szükség esetén bírósági úton érvényesítem.

Felhasználó jogai a kezelt adatok tekintetében:

Adatkezelő Felhasználó írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről.
A tájékoztatás a [email protected] email címen igényelhető Felhasználószemélyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni.
Felhasználó jogosult személyes adatainak írásbeli helyesbítésére, szintén személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával egyidejűleg.
Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben, vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll. A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelm jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.

Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az [email protected] e-mail
címen
Felhasználó pontos személyes adatait feltüntetve. Adatkezelő a leiratkozási kérelem beérkezését követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a hírlevél küldése céljából érinti Felhasználó nyilvántartását, akkor Adatkezelő csak a hírlevél nyilvántartásból törli
Felhasználót, a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételére Adatkezelő a továbbiakban is jogosult kezelni Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk Amennyiben Felhasználó Weboldalon személyes adatot, információt nem ad meg, úgy Adatkezelő Felhasználóra vonatkozóan semmilyen személyes adatot nem kér, nem gyűjt, és nem kezel Felhasználó beazonosítására alkalmas módon.

A Weboldalra látogatással és a helyszíni látogatással minden Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztatóban feltüntetett és ide vonatkozó
adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, mobileszköze(i)nek azon adatai, amelyek a Weboldal használata során automatikusan generálódnak és,
amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikusan rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok alapján Felhasználó nem
beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest, Linkedin) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld Felhasználó számítógépének merevlemezére, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon
végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok
Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást
adni (http://www.google.com/analytics).
Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, üzleti partnerek) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-ksegítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket
Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak, de személyazonosításra alkalmatlan módon).
A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé.
Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A www.installacio.com weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelméért Adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az adott linket eltávolítja Weboldalról.
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és
megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését.
Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók
hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja,
hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten
nem garantálható.
Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása eseténAdatkezelő nem felelős, sem az ebből keletkezett károkért (magyarázat: Felhasználó megadhatja személyes adatait harmadik személynek, akik azt jogalap nélküli célokra is felhasználhatják).
Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat (például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai
vélemény vagy pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális
élet, büntetett előélet).
Megjegyzés: Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor nem megfelelő a biztonság. A
használatot követően Felhasználó jelentkezzen ki a www.installacio.com weboldalról, levelezőfiókjából, közösségi oldaláról. Saját számítógépről történő látogatás esetén is böngészőtől függően Felhasználó bizonyos ideig bejelentkezve marad.
Felhasználó felelőssége ha idegenek a számítógépéhez hozzáférnek, a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.)
hajthatnak végre.
Adatkezelő minden személyes adat kezelését a jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Amennyiben Felhasználó ezzel nem ért egyet, az [email protected] e-mail címen ezt Adatkezelő felé jelezheti.
Amennyiben Felhasználó a személyes adatainak biztonságos kezelését vélelmezné, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbi hatáskörrel
rendelkező szervnél:
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve
– bírósági eljárást kezdeményezhet.
Jelen Nyilatkozatra a magyar jog, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót Felhasználó előzetesértesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználó a módosítást a

Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – elfogadja. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak
hatályossá a Felhasználóval szemben.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998.évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • 226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A szolgáltató neve: Kurucz Petra ev.
A szolgáltató e-mail címe: [email protected]
A szolgáltató nyilvántartási száma:56339622
A szolgáltató adószáma: 57689700-1-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A szolgáltató telefonszáma: +36 1 616 9122
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Az adatok feldolgozását Kurucz Petra ev. megbízásából az alábbi cégek végzik:

Tárhely-szolgáltató:
Hostinger International Ltd. a Cyprus private limited company
legal address, 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, the Republic of Cyprus („Hostinger”)

Könyvelő: Kis Ádám, Delianus Kft.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelent Tájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja Felhasználókat.

Google Tag Manager (noscript)